- PRZYPIĘTY WOKÓŁ KLUBU

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia MKS Kluczbork!

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia MKS Kluczbork!                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kluczbork, 17.06.2024r.

            Zgodnie z § 11 ust 3. Statutu Stowarzyszenia o nazwie Miejski Klub Sportowy w Kluczborku, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2024r  o godzinie 16.00 – pierwszy termin, 16.15 – drugi termin w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego w Kluczborku ul. Sportowa 7 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

            Ze względu na wagę poruszanych w trakcie obrad tematów prosimy o niezawodne przybycie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Z poważaniem

 

 PROGRAM OBRAD

 

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania;
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania;
  3. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania;
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  5. Przyjęcie porządku obrad;
  6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2023 roku oraz Sprawozdania Finansowego sporządzonego za 2023 rok;
  7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2023 roku;
  8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zebranie uchwał w sprawach:

      – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności stowarzyszenia w 2023 roku;

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2023 rok;

– pokrycia straty stowarzyszenia za 2023 rok;

– zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 rok;

– udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku przez Członków Komisji Rewizyjnej;

–  udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku przez Członków Zarządu;

– zmiany Zarządu Stowarzyszenia.

  1. Sprawy różne;
  2. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.